Дата на създаване на преписката: 02.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2018 17:30
Ред за възлагане: чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Статус: Отворена