Дата на създаване на преписката: 13.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: https://sevop.minfin.bg, секция “Дейности”: Мини-процедура (вътрешен конкурентен избор) под № 1312
Ред за възлагане: Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Статус: Изпълнена