Дата на създаване на преписката: 25.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.11.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: https://sevop.minfin.bg, секция “Дейности”: Мини-процедура (вътрешен конкурентен избор) под № 1642
Ред за възлагане: вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. на Централния орган за покупки
Статус: Прекратена