Дата на създаване на преписката: 06.11.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2019 17:30
Ред за възлагане: открита процедура по ЗОП
Статус: Възложена

Услугата, предмет на възлагане по настоящата обществена поръчка, включва следните основни дейности:

 - Осигуряване на самолетни билети по вид икономическа класа и група дестинации съгласно т. І от ценовата оферта (Посоченият списък е примерен и не ангажира възложителя със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито го ограничава да закупува билети само в рамките на изброените дестинации, както в чужбина, така и в България)

- Осигуряване на медицински застраховки на пътуващите, съобразени с изискваните за всяка държава застрахователни покрития.

  • dogovor_skan.pdf 2019-04-11

    Договор №РД04-28/27.03.2019 г. ведно с приложенията към него.