Дата на създаване на преписката: 14.06.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.07.2018 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура по ЗОП
Статус: Възложена