„Изграждане на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете“.

Дата на създаване на преписката: 29.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на офис консумативи и принадлежности за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 24.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.07.2019 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
Изготвяне на стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по оперативната програма за развитие на човешките ресурси през програмния период 2021-2027 г.

Дата на създаване на преписката: 23.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M90PO001-3.002 „ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ПО ОП РЧР 2014-2020 “

Дата на създаване на преписката: 08.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Абонаментна поддръжка на програмен продукт „Аладин“ за обработка на възнаграждения”

Дата на създаване на преписката: 17.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Поддръжка на софтуер, проектиран и създаден от „Лирекс БГ“ ООД, във връзка с изпълнение на договор № РД 04-54/04.06.2012 г. за изграждане на система за Кол Център за нуждите на МТСП”

Дата на създаване на преписката: 17.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.06.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“

Дата на създаване на преписката: 11.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.07.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"

Дата на създаване на преписката: 03.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.06.2019 23:59

Статус: Възложена

Още