„Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица“

Дата на създаване на преписката: 23.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Надграждане на съществуващия модул – национална база данни на социалните предприятия и създаване на Регистър на социалните предприятия“

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.05.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за управление на Министерството на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.05.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Надграждане на съществуващия модул – национална база данни на социалните предприятия и създаване на Регистър на социалните предприятия“

Дата на създаване на преписката: 12.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.04.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
Предоставяне на програмно време в ефира на Радио К2 за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи ОПРЧР и ЕСФ.

Дата на създаване на преписката: 28.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.03.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Застраховка на имущество, собственост на Министерството на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 20.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.04.2019 17:30

Статус: Възложена

Още