„Доставка на канцеларски материали и компютърна техника за нуждите на Проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“

Дата на създаване на преписката: 15.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2019 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
„Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на социалната икономика, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 и ОП РЧР 2014 – 2020“

Дата на създаване на преписката: 16.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за управление на Министерството на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 27.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

Дата на създаване на преписката: 23.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2019 23:59

Статус: Затворена

Още
„Поддръжка на локална информационна инфраструктура на МТСП и Единната комуникационна инфраструктура на Министерството на труда и социалната политика и структурните звена“

Дата на създаване на преписката: 21.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.09.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Разработка, дизайн и поддръжка на официален и вътрешен сайт на Министерството на труда и социалната политика“.

Дата на създаване на преписката: 20.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Изграждане на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете“.

Дата на създаване на преписката: 29.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2019 17:30

Статус: Отворена

Още