Дата на създаване на преписката: 28.01.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.03.2019 17:30
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на преводачески услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с обхват  извършване на писмени и устни преводи на и от всички езици на Европейския съюз и други езици в следните сфери: дейности, свързани с ефективното и ефикасно управление и изпълнение на ОП „Развитие на човешките ресурси”; в областта на социалните дейности, пазара на труда, образованието и обучението, социалния диалог; нормативни документи – вътрешни и международни; други, свързани с изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Преводите (писмени и устни) ще бъдат изпълнявани от и на следните групи езици, разделени на категории, както следва:
• категория 1 – „Основни езици“: английски, френски и немски; 
• категория 2 – „Други езици“: испански, италиански, португалски, гръцки, унгарски, румънски, руски, полски, словашки, словенски, сръбски, турски, чешки, хърватски, нидерландски, малтийски, ирландски, датски, шведски, фински, латвийски, литовски, естонски. 
В зависимост от срока за изпълнение, писмените преводи биват „обикновена поръчка“ и „експресна поръчка“. Устният превод ще е под формата на симултанен или консекутивен (вкл. при придружаване) при провеждането на конференции, семинари, срещи с представители на различни международни и европейски организации и други мероприятия, свързани с изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.