Дата на създаване на преписката: 23.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:30
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Изпълнена

Основната цел на анализа е да бъдат направени препоръки за приоритетните области, към които да бъдат насочени инвестициите със средства от ЕС в новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси през периода 2021-2027 г., целевите групи, към които да бъдат насочени инвестициите в различните области и типовете мерки за подпомагане удовлетворяването на техни конкретни потребности.

При изготвянето на препоръките следва да бъдат отчетени всички условия, с които програмирането на средствата от ЕСФ+ трябва да бъде съобразено, в т.ч. двете фази на програмиране и необходимостта от посрещане на предизвикателствата, идентифицирани чрез процеса на Европейския семестър, когато е приложимо.В изпълнение на поставената цел са дефинирани следните задачи:

Задача №1: Изготвяне на анализи и определяне на стратегическите за ОП РЧР[1] 2021 – 2027 г. приоритетни области на въздействие и специфични цели, в сферата на политиките на пазара на труда, социалното включване и достъпа до здравеопазване, основани на идентифицирани национални потребности на целевите групи за всяка сфера, в т.ч. и в регионален план.

Задача №2: Идентифициране на потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни, имащи отношение към процеса на програмиране на новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г.

Задача №3: Да бъдат формулирани препоръки към процеса на програмиране на оперативната програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г. по отношение на извършените анализи и прогнози по задача 1 и задача 2 и във връзка със специфичните аспекти на програмирането.