Дата на създаване на преписката: 06.08.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.08.2019 17:30