Дата на създаване на преписката: 06.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: https://sevop.minfin.bg, секция “Дейности”: Мини-процедура (вътрешен конкурентен избор) под № 1187
Ред за възлагане: Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Статус: Възложена

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“