Дата на създаване на преписката: 03.01.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2019 23:59
Ред за възлагане: Обществената поръчка е проведена чрез вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г. на Централния орган за покупки
Статус: Изпълнена