Дата на създаване на преписката: 15.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2019 17:30
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена