Дата на създаване на преписката: 11.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.07.2019 17:30
Ред за възлагане: Публично състезание
Статус: Възложена