Дата на създаване на преписката: 06.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:30
Ред за възлагане: Публично състезание чл. 178, ал. 1 от ЗОП
Статус: Прекратена