Дата на създаване на преписката: 30.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.04.2019 00:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 00422-2019-0004
Ред за възлагане: Пряко договаряне по ЗОП
Статус: Изпълнена

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия, УО на ОПРЧР провежда ежегодно голямо информационно събитие, в рамките на което се популяризират мерките, финансирани с подкрепата на средствата от ЕСФ, голяма част от които в настоящия програмен период са с акцент върху бъдещето на труда и в частност бъдещето на труда в контекста на настъпващата дигитализация в почти всички професии, навлизането на технологиите и заместването на хората в голям процент от производствата от машини с изкуствен интелект и ефектите на това върху пазара на труда. След проведени срещи с организаторите на фестивала WEBIT, УО планира на проведе ГИС 2019 под надслов „Защо дигитални умения?”, като се даде възможността потенциални и реални заети лица  и участници в мерките, финансирани от ОПРЧР да посетят изложението и да присъстват на подбрани презентации, демонстриращи технологии, адаптирани да изпълняват социални и обществени функции.

По време на дискусията ще се обсъждат въпросите: кои ще са знанията и уменията за работните места в следващите десетилетия, кои са основните предизвикателства, свързани с адаптирането на работната сила, как да се насърчи по-дългия трудов живот и да се улесни трансфера на опит и знания между поколенията. Ще се обсъждат и възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда. Сред темите за дискусия ще е и адаптирането на системите за социална сигурност към новите форми на заетост.

 • reshenie_webit_skan.pdf 2019-04-30

  Решение за откриване на процедура № РЕ-ОП-18/30.04.2019 г.
 • obqvl_vuzl_poruchka_zzld.pdf 2019-05-28

  Обявление за възложена поръчка изх.№О-ОП-45/28.05.2019 г.
 • obqvl_prikl_dogovor.pdf 2019-06-11

  Обявление за приключване изпълнението на договор № РД04-48/13.05.2019 г.
 • dogovor_skan_zzld.pdf 2019-05-28

  Договор №РД04-48/13.05.2019 г. ведно с приложението към него.