Дата на създаване на преписката: 13.12.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.01.2019 17:30
Ред за възлагане: открита процедура по ЗОП
Статус: Възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали и копирна хартия, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Стоките, обект на доставката, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики, единица мярка и прогнозно количество, са подробно изброени в Техническата спецификация към документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите си. Стоките, предмет на доставка по обособена позиция № 2, са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което обособена позиция № 2 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП във връзка с чл. 80 от ППЗОП.