Дата на създаване на преписката: 23.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.04.2016 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 00422-2016-0010
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Прекратена