Дата на създаване на преписката: 09.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2020 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Възложена