Дата на създаване на преписката: 02.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2020 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Възложена

Предметът на обществената поръчка обхваща цялостен анализ на националното законодателство в областта на трудовите отношения, вкл. и в областта на безопасността и здравето при работа с оглед установяване наличието на предпоставки или ограничения за прилагане на "новите форми на труд".