Дата на създаване на преписката: 16.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2019 17:30
Ред за възлагане: открита процедура по ЗОП
Статус: Затворена

Дейностите включени в обхвата на поръчката са свързани с предоставяне на услуги по изготвяне на доклад за оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на социалната икономика, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 и ОП РЧР 2014 – 2020, по-конкретно, изпълнителят на поръчката се задължава:

1. да извърши оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на социалната икономика, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 и ОП РЧР 2014 – 2020.

 2. да анализира до каква степен подкрепата от ЕСФ е оказала положително влияние върху жизнеспособността на подкрепените социални предприятия и върху повишаване на социалния статус на обхванатите в мерките лица.

3. да установи дали подкрепата на ОП РЧР е оказала положителен ефект върху продължителността на живот, финансовото състояние и икономическите показатели за дейността на социалните предприятия.

Дейностите по оценка следва да бъдат осъществени на три нива:

-  Макрониво – анализ на програмирането на операциите, включително логиката на интервенция от гледна точка на теория на промяната;

-  Мезониво – изследване на развитието на подкрепените социални предприятия;

-  Микрониво – изследване на промените в статута на индивидуалните участници във финансираните проекти (целеви групи).


 • info_44_3_1.docx 2019-11-11

  Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки
 • Reshenie.pdf 2019-11-11

  Решение № РЕ-ОП-50/08.11.2019 г. за откриване на процедура
 • Obqvlenie.pdf 2019-11-11

  Обявление за поръчка № О-ОП-82/08.11.2019 г.
 • UKAZANIE.docx 2019-11-13

  Указание към участниците
 • Award_criteria.docx 2019-11-13

  Методика за оценка
 • ToR Social Economy.docx 2019-11-13

  Техническа спецификация
 • ESPD.7z 2019-11-13

  EEДОП
 • Technical_offer.docx 2019-11-13

  Техническо продложение
 • Prilojenie_3-cenovo_predl..docx 2019-11-13

  Ценово предложение
 • Prilozhenie_4_CONTRACT.DOCX 2019-11-13

  Проект на договор
 • otvariane-oferti_OP.pdf 2019-12-18

  Съобщение за мястото на отваряне на офертите