Дата на създаване на преписката: 16.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:00
Ред за възлагане: открита процедура по ЗОП
Статус: Предстоящо обявяване

Дейностите включени в обхвата на поръчката са свързани с предоставяне на услуги по изготвяне на доклад за оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на социалната икономика, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 и ОП РЧР 2014 – 2020, по-конкретно, изпълнителят на поръчката се задължава:

1. да извърши оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на социалната икономика, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 и ОП РЧР 2014 – 2020.

 2. да анализира до каква степен подкрепата от ЕСФ е оказала положително влияние върху жизнеспособността на подкрепените социални предприятия и върху повишаване на социалния статус на обхванатите в мерките лица.

3. да установи дали подкрепата на ОП РЧР е оказала положителен ефект върху продължителността на живот, финансовото състояние и икономическите показатели за дейността на социалните предприятия.

Дейностите по оценка следва да бъдат осъществени на три нива:

Макрониво – анализ на програмирането на операциите, включително логиката на интервенция от гледна точка на теория на промяната;

Мезониво – изследване на развитието на подкрепените социални предприятия;

Микрониво – изследване на промените в статута на индивидуалните участници във финансираните проекти (целеви групи).