Дата на създаване на преписката: 15.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2019 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Възложена