Дата на създаване на преписката: 28.06.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.08.2016 17:00
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена