Дата на създаване на преписката: 21.01.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.03.2019 17:30
Ред за възлагане: открита процедура по ЗОП
Статус: Възложена

Участникът определен за изпълнител се задължава да разработи детайлна изследователска методология и план за събиране на данни по показателите за дългосрочен резултат по ЕСФ и ИМЗ и да осъществи ежегодно изследване и събиране на информация на извадков принцип по показателите за дългосрочен резултат по ЕСФ и ИМЗ, изпълнявайки следния набор от дейности:
1. Изготви и валидира методология за извършване на извадково събиране на данни по показателите за дългосрочен резултат по ЕСФ;
2. Изготви и валидира методология за извършване на извадково събиране на данни по показателите за дългосрочен резултат по ИМЗ.
3. Проведе изследване за събиране на данни по показателите за дългосрочен резултат по ЕСФ. В рамките на тази дейност следва да се извършат пет отделни под-дейности в рамките на пет последователни години, както следва: Под-дейност 3.1. – Събиране на данни по ЕСФ – 2019 г.; Под-дейност 3.2. - Събиране на данни по ЕСФ – 2020 г.; Под-дейност 3.3. - Събиране на данни по ЕСФ – 2021 г.; Под-дейност 3.4. - Събиране на данни по ЕСФ – 2022 г.; Под-дейност 3.5. - Събиране на данни по ЕСФ – 2023 г.;
4. Проведе изследване за събиране на данни по показателите за дългосрочен резултат по ИМЗ. В рамките на тази дейност следва да се извършат пет отделни под-дейности в рамките на пет последователни години, както следва: Под-дейност 4.1. – Събиране на данни по ИМЗ – 2019 г.; Под-дейност 4.2. - Събиране на данни по ИМЗ – 2020 г.; Под-дейност 4.3. - Събиране на данни по ИМЗ – 2021 г.; Под-дейност 4.4. - Събиране на данни по ИМЗ – 2022 г.; Под-дейност 4.5. - Събиране на данни по ИМЗ – 2023 г.