Дата на създаване на преписката: 23.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2019 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Възложена

Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд на наетите лица и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица и изготвяне на аналитичен доклад. Докладът следва да включва анализ и изводи от проведеното анкетно проучване и фокус групи и изводи и препоръки за повишаване на доходите от труд и увеличаване на предлагането на труд чрез активиране и интегриране на икономически неактивните и продължително безработните лица на пазара на труда.