Дата на създаване на преписката: 17.01.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.01.2020 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Мини процедури (вътрешен конкурентен избор), публикувана под № 1837 и под № 1838
Ред за възлагане: вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и във връзка с рамкови споразумения № СПОР-2/14.02.2018 г. и № СПОР-3/14.02.2018 г. и допълнителни споразумения към тях 05.11.2019 г. на Централния орган за покупки
Статус: Възложена