„Избор на изпълнители – „Софийска вода“ АД, гр. София по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, и „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора – по обособена позиция № 3, притежаващи изключителни права за доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на обекти, собственост на МТСП по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на административната сграда на МТСП, с адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, Обособена позиция № 2: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на следните обекти, собственост на МТСП: ап. № 11, бл. 216, ул. „Райко Алексиев“, район Изгрев; ап. № 2, ет. 1, бл. 215А, ул. „Боряна“ № 59, район Овча купел; ап. № 9А, ет. 3, бл. 215А, ул. „Боряна“ № 59, район Овча купел; ап. № 9, ет. 3, бл. 215А, ул. „Боряна“ № 59, район Овча купел; ап. № 76, ет. 4, бл. 36 Б, вх. Б, ж.к. „Красна поляна“; ап. № 59, бл. 199, ж.к. „Красно село“, общ. Красно село; ап. № 47, бл. 12, ул. „Сананишко езеро“ № 13, местност „Манастирски ливади“, район Витоша; ап. № 14, ет. 4, бл. 3, ул. „Пиер Дегейтър“, ж.к. Изток, район Изгрев; ап. № 32, бл. 216, ул. „Райко Алексиев“, район Изгрев“

Дата на създаване на преписката: 18.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.07.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
Абонаментна поддръжка на Програмен продукт Аладин за обработка на възнаграждения

Дата на създаване на преписката: 06.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.07.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
Отпечатване на информационни и рекламни материали по проект BG05M9OP001-1.013-0001 "Развитие на националната система за оценка на компетенциите - My Competence по ОПРЧР 2014-2020

Дата на създаване на преписката: 14.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.07.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
„Изготвяне на анализи в областта на домашното насилие и насилието основано на признак „пол”

Дата на създаване на преписката: 06.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
„Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОПРЧР“

Дата на създаване на преписката: 05.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.06.2018 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
„Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013“

Дата на създаване на преписката: 22.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.07.2018 17:30

Статус: Затворена

Още